HCPLBOOKING [koncerty do zrobienia // booking]

Dzięki Bajkiemu startujemy z nową, lepszą wersją koncertów do zrobienia. Od tej pory tego typu ogłoszenia będą usuwane z forum. Wszystko wyjaśnione jest poniżej.** W razie jakichkolwiek wątpliwości, pytania można zadawać tutaj:** Koncerty do zrobienia

Information in English below.

[quote]email: hcplbooking@googlegroups.com
url: groups.google.com/group/hcplbooking[/quote]


Jak dodać ogłoszenie o wolnych datach?

Aby dodać ogłoszenie o wolnych datach, wystarczy wysłać maila z informacją na adres hcplbooking@googlegroups.com
Nie jest do tego wymagane członkostwo w grupie.

  1. Ogłoszenia powinny być podane wg. schematu: KAPELA + WOLNE DATY + WARUNKI + KONTAKT + EWENTUALNE DODATKOWE INFORMACJE.
  2. Temat ogłoszenia powinien zawierać NAZWĘ KAPELI oraz WOLNE DATY.

Ogłoszenia niespełniające tych wymogów zostaną odrzucone.

Ogłoszenie to zostanie automatycznie dostarczone wszystkim zapisanym do grupy użytkownikom oraz zamieszczone na profilu grupy,
znajdującym się pod adresem: groups.google.com/group/hcplbooking

Ogłoszenia spoza grupy są moderowane, mogą więc pojawić się z pewnym opóźnieniem.

Jak przeglądać ogłoszenia o wolnych datach?

Istnieją trzy podstawowe sposoby subskrypcji grupy:

1. Strona grupy
Każdy może przeglądać publiczną stronę grupy, znajdującą się pod adresem groups.google.com/group/hcplbooking
Nie jest do tego wymagane członkostwo w grupie.

2. Mail
Subskrypcja mailowa polega na tym, że za każdym razem kiedy użytkownik wyśle ogłoszenie na adres grupy, pozostali użytkownicy natychmiast
otrzymują powiadomienie w formie wiadomości email (wraz z możliwością odpowiedzenia na nie i prowadzenie dyskusji).
Opcja ta dostępna jest jedynie dla użytkowników zapisanych do grupy.

3. RSS
Każdy może subskrybować ogłoszenia grupy za pomocą kanałów RSS: groups.google.com/group/hcplbooking/feeds
Nie jest do tego wymagane członkostwo w grupie.

Jak zostać członkiem grupy?

Aby zostać członkiem grupy, wystarczy wysłać pustego emaila na adres hcplbooking+subscribe@googlegroups.com
Nie jest do tego wymagane konto google/gmail.

Jak wypisać się z grupy?

Aby wypisać się z grupy, wystarczy wysłać pustego emaila na adres hcplbooking+unsubscribe@googlegroups.com

Inne

Dostaję zbyt dużo maili. Co mogę z tym zrobić?
Najlepszym rozwiązaniem będzie zmiana rodzaju subskrypcji z powiadamiania o każdym ogłoszeniu, na maila zbiorczego podsumowującego cały dzień. Jeśli do subskrypcji użyto konta google/gmail, wystarczy, na stronię grupy, przejść do zakładki Edycja mojego profilu i tam zmienić sposób subskrypcji. Jeśli natomiast użyto konta w innej domenie, trzeba będzie powiadomić nas o chęci zmiany sposobu subskrypcji za pomocą tego formularza.


How to add a post about the free dates?

To add a post about the free dates, you have to simply send an email to hcplbooking@googlegroups.com
Subscription is not required.

1. Post should contain these information: **BAND **+ FREE DATES + **CONDITIONS **+ **CONTACT **+ ANY ADDITIONAL INFORMATION.

2. Subject should contain BAND NAME and FREE DATES.

Your post will be both automatically delivered to all subscribed users and placed on the group profile: groups.google.com/group/hcplbooking

Posts from unsubscribed users are moderated, therefore they can be delayed.

How to browse posts about the free dates?

There are three main ways to browse the group:

1. Group page
Everybody can browse a public group profile: groups.google.com/group/hcplbooking
Subscription is not required.

2. Mail
Every time user sends a new post, other users will get an instant notification via email (with a possibility to answer and discuss).
Available only for subscribed users.

3. RSS
Everybody can browse the group via RSS feeds: groups.google.com/group/hcplbooking/feeds
Subscription is not required.

How to subscribe a group?

To subscribe a group you have to send an empty email to: hcplbooking+subscribe@googlegroups.com
A google/gmail account is not required.

How to unsubscribe a group?

To unsubscribe a group you have to send an empty email to: hcplbooking+unsubscribe@googlegroups.com

Other issues

I’m getting way too many messages. What can I do?
The best way is to change the kind of subscription from sending each message as it arrives, to digest email, one per day. If you are using a google/gmail account, you have to simply, on a group profile, choose Edit my membership and change the subscription there. If you are using another account type, you have to ask us to change the subscription manually, using this form.[/quote]